O agentúre

   

  OFICIÁLNY NÁZOV

   

  Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ – Hron

   

  SKRÁTENÝ NÁZOV

   

  RRA Ipeľ – Hron

   

  PRÁVNA SUBJEKTIVITA

   

  Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ – Hron bola založená 18.10.2000 v Šahách 12-mi právnickými osobami a 15.12.2000 zaregistrovaná Krajským úradom v Nitre.
  Je záujmovým združením právnických osôb.

   

  ZAKLADATELIA ZDRUŽENIA

   

  Ipeľský Euroregión, Ipeľská únia, Mesto Šahy, Mesto Želiezovce, obce Ipeľský Sokolec, Balog nad Ipľom a Ipeľské Úľany, Hontianske občianske združenie z Krupiny, Oblastný výbor CSEMADOK Veľký Krtíš, Združenie majiteľov pôdy „Gazdakör“ Salka, Bálint a spol. s.r.o., ENERGO – BYTOS s.r.o .

   

  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

   

  - Riadiace orgány RRA Ipeľ – Hron:
  valné zhromaždenie, správna rada, predseda a podpredseda správnej rady a dozorná rada
  Správna rada RRA Ipeľ-Hron :
  Predseda: JUDr. Géza Nagy
  Podpredseda: György Bélik
  Členovia správnej rady:
  Gabriel Balogh
  Irena Skladanová
  Ida Wolent

   

  - Výkonný orgán RRA Ipeľ – Hron – sekretariát, ktorý plní organizačné, odborné, technické ako aj ďalšie úlohy na základe rozhodnutia orgánov RRA Ipeľ – Hron.

   

  CHARAKTERISTIKA

   

  RRA Ipeľ – Hron je neziskovou organizáciou, ktorá je nástrojom riadenia ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu. V súlade s princípom partnerstva zabezpečuje vzájomné prepojenie verejnej správy, podnikateľského sektora a tretieho sektora.

   

  PREDMET ČINNOSTI

   

  • Orientácia na rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami (ďalej len ROP). Realizovanie rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov.
  • Aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a interregionálnej spolupráce.
  • Podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónov a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov.
  • Zabezpečovanie technicko – ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu pre malé a stredné podnikanie.
  • Poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov.
  • Budovanie vzťahu verejnosti k regiónu organizovaním seminárov a výstav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív.
  • Koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ).
  • Organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi.
  • Zabezpečenie vypracovávania regionálnych rozvojových štúdií.
  • Vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz.
  • Organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.

   

  KONTAKTY

   

  SÍDLO
  Mestský úrad Šahy

   

  ADRESA
  RRA Ipeľ – Hron
  Hlavné námestie č.1
  936 01 Šahy

   

  SEKRETARIÁT
  József Wollent, riaditeľ
  tel./fax: 036 / 741 0321
  E-mail: rra_ipel-hron@stonline.sk

   

  Stanislava Šťastná, manažérka
  tel./fax: 036 / 741 0321

  E-mail: rra_ipel-hron@stonline.sk

  Powered by NET master © 2009